Về trang.ws

Trang.ws cùng với Son.li/nk được
Lâm Thái Sơn sử dụng để tạo các
trang web và rút gọn link. Chữ “ws”
là viết tắt của từ “WebSite” nên
trang.ws có nghĩa là “trang web”.